Path to Kirchenburg

Magarei Kirchenburg, Transilvania, Romania